Smluvní podmínky

                   Smluvní podmínky kurzů Brno šije
Nabízené služby i smluvní podmínky pro pořádání kurzů jsou zobrazeny 
na internetových stránkách www.brnosije.cz, sekce AKTUALITY, 
Smluvní podmínky
I. Smluvní strany
Smluvními stranami jsou:
1.
provozovatel: Kateřina Spáčilová Blažková, Rybnická 8, 63400 Brno
provozovnou: Brno šije, Moravské náměstí 754/13, 602 00, Brno - Veveří
IČ: 02917840
zapsán v živnostenském rejstříku MU Brno
Živnostenský list vydaný v Brně dne 17.4.2014
MMB/0167994/2014,Sp. Značka: ZU/MMB/0164797/2014
DIČ: CZ8154103749
kontakt: Kateřina Spáčilová Blažková, telefon 608842423, 
e-mail brnosije@gmail.com
bankovní spojení: 1395523010/3030 Air BANK, 
vedený pod jménem: Kateřina Spáčilová Blažková
2. zákazník
II. Předmět smlouvy
1. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu 
(„kurzovné“) podle aktuálního ceníku.
2. Není-li sjednáno jinak, zajišťuje provozovatel výhradně kurzy uvedené 
v nabídce provozovatele na internetových stránkách www.brnosije.cz. 
Kurzy se konají pod vedením lektora zajištěného provozovatelem.
3. Není-li sjednáno jinak, kurzy se konají v provozovně provozovatele 
ve studiu Brno šije na
adrese Brno šije, Moravské náměstí 754/13, 602 00, Brno - Veveří
 (dále jen „provozovna“).
4. Počet účastníků kurzu činí zpravidla maximálně 6 osob.
III. Vznik smlouvy
1. Objednávku lze učinit elektronicky nebo telefonicky
 prostřednictvím emailu brnosije@gmail.com
2. Po zadání objednávky emailem provozovatel provede zaevidování objednávky
a je provozovatelem zákazníkovi potvrzeno obratem na email potvrzením 
objednávky. Obsahuje výzvu k úhradě s údaji k provedení platby kurzovného.
3. Smlouva mezi provozovatelem a zákazníkem (dále „smlouva“) nabývá 
účinnosti, nevyplývá-li ze smlouvy jinak, v okamžiku inkasa peněz na účet
provozovatele nebo v okamžiku inkasa peněz provozovatelem v hotovosti, 
a to za podmínek upravených Smluvními podmínkami pro pořádání kurzů, 
není-li sjednáno jinak. Úhradou zákazník potvrzuje, že souhlasí se Smluvními
podmínkami pro pořádání kurzů.
IV. Dárkový poukaz a slevový kupón
1. V případě objednání dárkového poukazu pro třetí osobu, zákazník 
(„původní zákazník“) obdrží dárkový poukaz elektronickéá poštou na adresu 
uvedenou v objednávce nebo v provozovně na základě úhrady částky 
odpovídající hodnotě vystaveného dárkového poukazu ve prospěch provozovatele
připsáním na účet provozovatele nebo převzetím v hotovosti.
2. Pro vznik smlouvy v případě objednání kurzu prostřednictvím dárkového 
poukazu platí přiměřeně ustanovení části III. 
Vznik smlouvy Smluvních podmínek pro pořádání kurzů.
3. Doručením dárkového poukazu zákazníkovi je splněna povinnost 
provozovatele plynoucí vůči zákazníkovi z objednávky dárkového poukazu.
4. Dárkový poukaz může být objednán jako univerzální bez určení konkrétního
kurzu.
5. Zákazník se zavazuje zajistit, aby byl držitel dárkového poukazu 
(„příjemce služby“) seznámen s povinnostmi účastníka kurzu 
aby tyto povinnosti splňoval. Zákazník odpovídá za porušení
povinností účastníka kurzu ze strany příjemce služby. 
Provozovatel se zavazuje umožnit příjemci služby účast na kurzu 
za podmínek vyplývajících ze Smluvních podmínek pro pořádání kurzu.
6. Držitel dárkového poukazu je povinen při veškeré komunikaci 
s provozovatelem uvádět číslo dárkového poukazu, zejména uvádět číslo 
dárkového poukazu při rezervaci konkrétního termínu kurzu. 
Zákazník i provozovatel berou na vědomí, že příjemce služby je oprávněn 
uplatnit práva související s držením dárkového poukazu. 
Příjemce služby je oprávněn uplatnit objednávku kurzu ve smyslu části II. 
Předmět smlouvy a III. Vznik smlouvy Smluvních podmínek pro pořádání kurzů.
7.Příjemci služby vznikne povinnost uhradit kurzovné pouze v částce, 
o kterou cena objednaného kurzu přesahuje hodnotu dárkového poukazu po 
započtení případného storno poplatku ve smyslu části VII. 
Zrušení kurzu a zrušení účasti na kurzu Smluvních podmínek pro pořádání 
kurzů. Objednáním kurzu, účastí na kurzu, zrušením kurzu nebo
přehlášením termínu konání kurzu příjemcem služby ve smyslu Smluvních 
podmínek pro pořádání kurzů, a to tím dnem, který nastane dříve, 
se příjemce služby stává zákazníkem.
8. Platnost dárkového poukazu trvá do doby uvedené na poukazu 
a to 1. rok od data vydání. 
9. Uplynutím doby platnosti dárkového poukazu zanikají práva příjemce 
služby i původního zákazníka na účast na kurzu a související plnění ze
strany provozovatele. V souvislosti s uplynutím doby platnosti dárkového 
poukazu nemá zákazník ani příjemce služby zejména nárok na využití služeb,
jakož i nárok na vrácení zaplacené ceny služby.
V. Kurzovné
1. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli kurzovné ve výši stanovené 
v nabídce provozovatele zveřejněné na internetových stránkách 
www.brnosije.cz platné v době učinění objednávky zákazníkem. 
Cena objednávky je vždy uvedena v potvrzení objednávky
provozovatelem. 
2. Kurzovné bude uhrazeno ve lhůtě 7 dnů od potvrzení objednávky zákazníka 
provozovatelem, není-li sjednáno jinak.
3. Zákazník se zavazuje uhradit kurzovné bezhotovostním převodem na účet 
provozovatele v souladu s pokyny provozovatele uvedenými v potvrzení 
objednávkynebo-li přihlášce, nebo v hotovosti v provozovně v čase 
dohodnutém s provozovatelem.
4. Není-li kurzovné uhrazeno provozovateli řádně a včas, 
nevznikají zákazníkovi ani příjemci služeb jakákoli práva ze smlouvy. 
V takovém případě je provozovatel oprávněn odmítnout
zákazníkovi účast na kurzu.
VI. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zákazníci jsou povinni po dobu konání kurzu dodržovat pokyny 
provozovatele a jeho lektora.
2. Zákazník je povinen dostavit se ve sjednaném termínu na místo konání 
kurzu.
3. Zákazníci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví v souladus platnými právními předpisy a zvláště dbát na bezpečnost
a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu.
4. Účast zákazníků pod vlivem drog a/nebo omamných látek je na kurzu 
provozovatele zakázána.
5. Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu zákazníky,
kteří porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví či pokyny 
lektora a zákazníky, u kterých lze důvodně předpokládat, že jsou pod vlivem
drog a/nebo omamných látek. V takovém případě nemá zákazník nárok 
na vrácení kurzovného ani jeho části.
6. Zákazník je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý
k bezpečnému absolvování kurzu. Zákazník prohlašuje, že je, stejně jako
příjemce služby, zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování
kurzu.
7. Zákazník či příjemce služby je povinen před zahájením kurzu informovat
lektora o případných zdravotních omezeních. 
8. Provozovatel neručí za věci zákazníka či příjemce služby přinesené
do provozovny nebo na jiné místo konání akce pořádané provozovatelem.
9. Od smlouvy může zákazník odstoupit, jen jestliže je to stanoveno 
v zákoně nebo ve Smluvních podmínkách pro pořádání kurzů.
VII. Zrušení kurzu a zrušení účasti na kurzu
1. Provozovatel je oprávněn, s čímž zákazník souhlasí, 
kdykoliv zrušit konání kurzu a to zejména
v těchto případech:
a) kurz není obsazen minimálně dvěma osobami;
b) lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiného 
závažného důvodu zajistit vedení kurzu;
c) konání kurzu bude bránit jiná závažná překážka 
(např. havárie v provozovně, vyšší moc).
Zákazník či příjemce služby má v těchto případech nárok na výběr
nového termínu konání kurzu či může požadovat plné navrácení kurzovného.
2. V případě, že zákazník či příjemce služby z jakýchkoliv důvodů nemůže
absolvovat kurz, zavazuje se toto zákazník neprodleně oznámit 
provozovateli nebo tuto skutečnost sdělí provozovateli příjemce služby.
3. Zákazník či příjemce služby může svou účast na kurzu zrušit, 
případně přehlásit na jiný termín, nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání kurzu, 
není-li v konkrétním případě sjednáno jinak, a to osobně v provozovně,
telefonicky nebo odesláním e-mailu na adresu brnosije@gmail.com.
V případě zrušení účasti na vybraném termínu kurzu, je provozovatel 
oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek v paušální částce 500 Kč.
4. Zruší-li zákazník či příjemce účast na kurzu,
v období 7 pracovních dnů před termínem konání kurzu, 
je provozovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek 
v paušální částce 500 Kč.
5. Zbývající část uhrazeného kurzovného bude v případě zrušení účasti 
na kurzu zákazníkovi po odečtení storno poplatku provozovatelem vrácena
6. Nedostaví-li se zákazník či příjemce služby bez omluvy a 
nezruší účast na kurzu podle této části
VI. Zrušení kurzu a zrušení účasti na kurzu Smluvních podmínek 
pro pořádání kurzů, je provozovatel oprávněn účtovat zákazníkovi 
storno poplatek v plné výši kurzovného, na který
mu vzniká nárok.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Učiněním objednávky zákazník či příjemce služby uděluje v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, 
provozovateli souhlas se zpracováním údajů uvedených v objednávce za 
účelem zařazení do databáze zákazníků a zasílání informací
o obchodních nabídkách provozovatele po dobu trvání podnikání provozovatele.
Udělení souhlasu je dobrovolné. Poskytnuté údaje nebudou zpracovány 
prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělen na dobu do jeho odvolání. 
Souhlas lze kdykoli odvolat e-mailem na adresu brnosije@gmail.com, 
telefonicky nebo osobně v provozovně.
2. Zákazník či příjemce služby souhlasí s pořízením obrazových a zvukových
záznamů v průběhu kurzu. Tyto záznamy je provozovatel oprávněn dále použít
ke své prezentaci zejména na webových stránkách či v jiných obchodních
materiálech. Zákazníkovi v souvislosti s tím nevzniká žádný nárok na odměnu.
3. Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech 
a na internetových stránkách podléhají autorským právům a nesmí být
kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele. 
Fotografie použité v informačních a marketingových
materiálech jsou pouze informační a mohou se ve skutečnosti lišit.
4. Zákazník či příjemce služby je povinen neprodleně oznámit provozovateli
jakékoliv změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů,
které by mohly mít vliv na poskytnutí služby.
5. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto 
podmínkách se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem 
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

6. Provozovatel je oprávněn podle vlastního uvážení doplňovat a aktualizovat
tyto Smluvní podmínky pro pořádání kurzů. 
O takovéto změně provozovatel informuje druhou smluvní stranu
nejpozději 10 dnů před účinností změn. 
Druhá smluvní strana může do 10 dnů ode dne
oznámení těchto změn vyjádřit nesouhlas se změnou smluvních podmínek, v
opačném případě
se doplněné či aktualizované Smluvní podmínky pro pořádání kurzů 
aplikují na smluvní vztah mezi smluvními stranami. 
V případě nesouhlasu se změnou smluvních podmínek pro pořádání
kurzů je druhá smluvní strana oprávněna do 10 dnů ode dne oznámení 
změn od smlouvy odstoupit.
7. Tyto smluvní podmínky jsou platné pro všechny kurzy pořádané 
provozovatelem.
8. Tyto smluvní podmínky jsou platné s účinností od 16. dubna 2014.
Reklamy